விரிகுடா ஆந்தை

விரிகுடா ஆந்தை (bay owl) இவை களஞ்சிய ஆந்தை இனத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இவை இரவில் உணவுகளைப் பிடித்து உட்கொள்ளும் பறவையினம் ஆகும். இவற்றில் பல கிளையினங்கள் உள்ளன. இதன் முகமானது ஒரு இதயத்தைப் போன்ற தோற்றம் கொண்டதாக உள்ளது. இவற்றுள் இலங்கை விரிகுடா ஆந்தையும், (Sri Lanka bay owl) காங்கோ விரிகுடா ஆந்தையும் (Congo bay owl) மற்றும் கிழக்கத்திய விரிகுடா ஆந்தையும் கிளையினமாகக் கருதப்படுகிறது.


தற்போதைய சூழலில் பிலிப்பீன்சு நாட்டின் சமர் தீவுகளில் அழிந்து போய்விட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.


வெளி இணைப்புகள்

விரிகுடா ஆந்தை – விக்கிப்பீடியா

Bay owl – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.