நீலவால் பஞ்சுருட்டான்

நீலவால் பஞ்சுருட்டான் ( blue-tailed bee-eater (Merops philippinus) என்பது ஒருவகைப் ஈப்பிடிப்பான் பறவையாகும். இது குளம் குட்டை போன்றவற்றின் கரைகளில் காணப்படும். இது தென்கிழக்காசியாவிலும், இந்தியாவிலும் காணப்படுகிறது.


விளக்கம்


இப்பறவை பச்சைப் பஞ்சிட்டானைவிட உருவத்தில் பெரியது. இதன் கண்வழியே கருப்புக்கோடு ஒன்று ஒடும். தொண்டை பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும். வால் நீலநிறத்தில் இருக்கும்.


வெளி இணைப்புகள்

நீலவால் பஞ்சுருட்டான் – விக்கிப்பீடியா

Blue-tailed bee-eater – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.