பாறு பருந்து

பாறு (Hawk) என்பது சிறிது முதல் நடுத்தர அளவு வரையான கொன்றுண்ணிப் பறவைகளின் பொதுப் பெயராகும்.


 • அசிப்பிட்ரினே துணைக்குடும்பம் வாத்துப்பாறு, சிட்டுப்பாறு, கூரிய பாறு உட்பட்ட பிறவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இவை பொதுவாக கானகப் பறவையும், நீண்ட வால், உயர் பார்வை, தீடீரென இரை கொள்ளல் ஆகிய பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன.

 • அமெரிக்காக்கள் பகுதியில், “புட்டே” (Buteo) குழுப் பறவைகளும் பாறு என்றே அழைக்கப்படுகின்றன.

 • வெளி இணைப்புகள்

  பாறு – விக்கிப்பீடியா

  Hawk – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.