பாம்புண்ணிக் கழுகு

பாம்புக் கழுகு (Snake eagle) என்பது பாறுக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த கொன்றுண்ணிப் பறவை ஆகும். இவை பொதுவாக ஆப்பிரிக்காவில் காணப்படுகின்றன. இவை வட்டத் தலையும் பரந்த இறகுகளும் கொண்டவை. இவை பொதுவாக பாம்பு மற்றும் பல்லி இனங்களை உண்கின்றன. சில நேரங்களில் சிறிய பாலூட்டிகளையும் உண்கின்றன.


இனங்கள்


 • சிறுகால்விரல் பாம்புக் கழுகு, Circaetus gallicus

 • கருமார்பு பாம்புக் கழுகு, Circaetus pectoralis

 • பியுடோயினின் பாம்புக் கழுகு, Circaetus beaudouini

 • பழுப்பு பாம்புக் கழுகு, Circaetus cinereus

 • தெற்கு பட்டைப் பாம்புக் கழுகு, Circaetus fasciolatus

 • மேற்கு பட்டை பாம்புக் கழுகு, Circaetus cinerascens

 • காங்கோ பாம்புக் கழுகு, Circaetus spectabilis

 • வெளி இணைப்புகள்

  பாம்புண்ணிக் கழுகு – விக்கிப்பீடியா

  Circaetus – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.