பெரிய நிக்கோபார் பாம்புண்ணிக் கழுகு

பெரிய நிக்கோபார் பாம்புண்ணிக் கழுகு (Great Nicobar serpent eagle) என்றும் அழைக்கப்படும் தென் நிக்கோபார் பாம்பு கழுகு (சுபைலோர்னிசு குளோசி), அக்சிபிட்ரிடே குடும்பத்தில் கொன்றுண்ணிப் பறவை இனமாகும். இது கழுகுகளில் மிகச்சிறிய கழுகு இனமாகும். இதன் உடல் எடை சுமார் 450 கிராம் மற்றும் உடல் நீளம் சுமார் 40 செ.மீ. ஆகும். இது இந்தியத் தீவான பெரிய நிக்கோபார் தீவில் மட்டும் காணக்கூடிய அகணிய உயிரியாகும். இது வாழ்விடம் இழப்பால் அச்சுறுத்தப்படுகிறது.


தற்பொழுது இது தனிச் சிற்றினமாகக் கருதப்படுகிறது, ஆனால் முன்னர் இது சு. மினிமசின் துணையினமாகக் கருதப்பட்டது. இன்று மினிமசு என்பது கொண்டை பாம்புண்ணிக் கழுகின் துணையினமாகக் கருதப்படுகிறது. மேலும் மத்திய நிக்கோபார் தீவுகளிலிருந்து மோனோடிபிக் இனமாகக் கருதப்படுகிறது.


வெளி இணைப்புகள்

பெரிய நிக்கோபார் பாம்புண்ணிக் கழுகு – விக்கிப்பீடியா

Great Nicobar serpent eagle – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.