பட்டைக் கழுத்து சின்ன ஆந்தை

பட்டைக் கழுத்து சின்ன ஆந்தையானது (Collared Scops Owl, Outs bakkamoena) ஆசியாவின் தென் பகுதியில் மட்டுமே வாழும் ஒரு சிற்றினம் ஆகும்.


உடலமைப்பு


24 செ.மீ. – தலையில் காதுபோல் அமைந்த சிறு கொம்புகளும் பின் கழுத்தில் வெளிர்பட்டையும் கொண்டது. உடல் சாம்பல் பழுப்பாகக் கருஞ்சிவப்புத் தோய்ந்து காணப்படும். மார்பும் வயிறும் வெளிர் மஞ்சளாகக் கருங்கோடுகளும் நெளியான செம்பழுப்புக் கீற்றுக்களும் கொண்டது.


காணப்படும் பகுதிகள் & உணவு


தமிழகம் எங்கும் இலையுதிர்க் காடுகள், மாறாப் பசுங்காடுகள், தோப்புகள், வயல்கள், சார்ந்து பகல் முழுவதும் மரக்கிளைகளில் இலை தழைகளிடையே பதுங்கியிருந்து இரவில் வெளிப்பட்டு ஓணான், எலி, தத்துக்கிளி, வண்டு முதலியவற்றை இரையாகத் தேடி உண்ணும். வாயுட்? வாயுட்? எனக் கேள்வி கேட்பது போன்ற இதன் குரல் கொண்டு மட்டுமே இதன் இருப்பை அறிய முடியும். தொடர்ந்து இதுபோலக் குரல் கொடுத்தபடி இருக்கும்.


இனப்பெருக்கம்


ஜனவரி முதல் மார்ச் முடிய மரப் பொந்துகளில் 3 முதல் 5 முட்டைகள் இடும்.


வெளி இணைப்புகள்

பட்டைக் கழுத்து சின்ன ஆந்தை – விக்கிப்பீடியா

Indian scops owl – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.