குட்டை இறக்கையன்

குட்டை இறக்கையன் (white-bellied blue robin (Myiomela albiventris)) என்பது Muscicapidae என்னும் குடும்பத்தைச் சார்ந்த அகணிய உயிரி (ஓரிடவாழி) பறவையாகும். இப்பறவைகள் தென்னிந்தியாவின் மலைப்பகுதிகளின் சோலைக்காடு களில் காணப்படுகின்றன.


வாழ்விடம்


இதன் இயற்கை வாழிடங்கள் மிக உயரமான இடத்தில் உள்ள புல்தரைப் பள்ளத்தாக்குகள் உள்ள சோலைக்காடுகளில் காணப்படுகின்றது. இவ்வினப் பறவைகள் தென் இந்தியாவின் 1200 மீட்டர் உயர மலைப் பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன.


இவை பெருமளவில் பழனி, அசம்பு மலைப்பகுதிகளில் முதன்மையாக உள்ளன. மேலும் பாலக்காட்டுக் கணவாயின் தெற்கே சில பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. இவற்றில் நெல்லியம்பதி, ஏலக்காய் மலை, செம்முங்கி, செம்பங்கி மலைகள் அடங்கும்.


வெளி இணைப்புகள்

குட்டை இறக்கையன் – விக்கிப்பீடியா

White-bellied blue robin – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *