ரெயிடே

ரெயிடே என்பது பறக்கமுடியாத ராட்டைட் பறவைகளின் குடும்பம் ஆகும். இவை முதன்முதலில் பாலியோசீன் காலத்தில் தோன்றின. இன்று இது ஒரே ஒரு உயிர்வாழும் பேரினமான ரியாவால் பிரதிநிதித்துவம் படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் பல அழிந்து போன இனங்களும் இதில் உள்ளன.


வெளி இணைப்புகள்

ரெயிடே – விக்கிப்பீடியா

Rheidae – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.