ஸ்ட்ருதியோனிடாய்

ஸ்ட்ருதியோனிடாய் என்பது பறக்கமுடியாத ராட்டைட் பறவைகளின் குடும்பம் ஆகும். இவை முதன்முதலில் மியோசின் சகாப்தத்தின் போது தோன்றின. எனினும் பல பாலியோசின், இயோசீன் மற்றும் ஒலிகோசின் சகாப்த ராட்டைட்களும் இக்குடும்பத்தின் கீழ் வரலாம்.


வெளி இணைப்புகள்

ஸ்ட்ருதியோனிடாய் – விக்கிப்பீடியா

Struthionidae – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.