கொண்டை முக்குளிப்பான்

கொண்டை முக்குளிப்பான் (Horned grebe) இது முங்கிளிப்பான் பறவை இனத்தைச் சார்ந்த பறவையாகும். இதன் குடும்பப்பெயர் போடிசிபெடிஸ் (Podicipedidae) என்பதாகும். இவை ஆப்பிரிக்கா, ஐரோப்பா பகுதியில் காணப்படும் நீர் பறவையாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

கொண்டை முக்குளிப்பான் – விக்கிப்பீடியா

Horned grebe – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.