செந்தலை காட்டுச்சில்லை

செந்தலை காட்டுச் சில்லை (red-headed bunting) என்பது ஒருவகைப் பறவையாகும். இப்பறவை மத்திய ஆசியா, மேற்கு ஐரோப்பா ஆகிய பகுதிகளில் காணப்படுகிறது. இது இந்தியாவுக்கு பனிக்காலத்தில் வலசை வரும் பறவையாகும்.


விளக்கம்


இப்பறவை சிட்டுக் குருவியைவிட பெரியதாகவும், பார்க்க கூம்பலகன் போலவும் இருக்கும். இதன் அலகு அமைப்பும் அவ்வாறே இருக்கும். ஆனால் உடலும், வாலும் நீண்ட தோற்றமுடையதாக இருக்கும். பெண்பறவைகள் சாம்பல் கலந்த தவிட்டு நிறத்தில் இருக்கும்.


படக்காட்சியகம்

வெளி இணைப்புகள்

செந்தலை காட்டுச்சில்லை – விக்கிப்பீடியா

Red-headed bunting – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *