பூசெரோசு

பூசெரோசு (Buceros) என்ற பேரினம் பெரிய ஆசிய இருவாச்சி எனப்படும். இது இருவாச்சி குடும்பமான பூசெரோடிடேவினைச் சார்ந்தது.


விளக்கம்


உலகில் மிகப்பெரிய இருவாய்ச்சி பூசெரோsu பேரினத்தில் உள்ளன. இதில் மலை இருவாட்சியும் அடங்கும். இந்த பேரினத்தில் உள்ள அனைத்து இருவாய்ச்சிகளும் பெரிய மற்றும் வெற்று எலும்பாலான தலைக்கவசத்தினை மேல் அலகில் கொண்டுள்ளன. விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பறவை ஆர்வலர்களுக்கு இவற்றின் வயது, பாலினம் மற்றும் சிற்றினத்தினை அடையாளம் காணப் பயனுள்ளதாக உள்ளது. இவற்றின் இறக்கைகள் 1.8 மீட்டர் (6 அடி) வரை விரியக்கூடியது. மேலும் இவை மற்ற இருவாய்ச்சியினை விட அளவில் பெரிய இறக்கை விட்டத்தினைக் கொண்டுள்ளன.


சிற்றினங்கள்


இந்தப் பேரினத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள இனங்கள்:


தலைக்கவச இருவாச்சி சில நேரங்களில் இந்த பேரினத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் தற்பொழுது இது ஒற்றைச் சிற்றினமுடைய ரைனோபிளாக்சுவில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.


வெளி இணைப்புகள்

பூசெரோசு – விக்கிப்பீடியா

Buceros – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.