கோரிசோசெரசு

கோரிசோசெரசு (Horizocerus) என்பது இருவாச்சி குடும்பத்தில் (புசெரோடிடே) உள்ள பேரினமாகும். இப்பேரினத்தில் உள்ள இருவாச்சிப் பறவைகள் ஆப்பிரிக்காவைப் பூர்வீகமாகக் கொண்டது.


சிற்றினங்கள்


வெளி இணைப்புகள்

கோரிசோசெரசு – விக்கிப்பீடியா

Horizocerus – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.