பெரிய கப்பற் பறவை

பெரிய கப்பற் பறவை (Great Frigatebird, “Fregata minor”) என்பது கப்பற்பறவை குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஓர் கடற்பறவையாகும்.


கூடமைப்பு


கலாபகசுத் தீவுகள் உட்பட்ட பசுபிக், இந்தியப் பெருங்கடல் மற்றும் தென் அத்திலாந்திக் பகுதிகளில் இவை கூடுகட்டும்.பெரிய கப்பற் பறவை 105 செ.மீ. நீளமுடைய பெரிய கூடுகளைக் கட்டும்.


வெளி இணைப்புகள்

பெரிய கப்பற் பறவை – விக்கிப்பீடியா

Great frigatebird – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.