நீளவால் தேவதை ஓசனிச் சிட்டு

நீளவால் தேவதை (long-tailed sylph, Aglaiocercus kingii) என்பது ஓர் ஓசனிச்சிட்டு குடும்பப் பறவையாகும். இது பொலிவியா, கொலொம்பியா, எக்குவடோர், பெரு, வெனிசுவேலா ஆகிய இடங்களில் காணப்படுகிறது. இதன் வாழிடம் சிறு காடுகளும் வெப்ப மண்டல ஈரலிப்பான மலைப்பகுதியாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

நீளவால் தேவதை – விக்கிப்பீடியா

Long-tailed sylph – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.