நீலமார்புச் சம்பங்கோழி

நீலமார்புச் சம்பங்கோழி (Slaty-breasted Rail) இவை இந்தியத் துணைக்கண்டம் மற்றும் தென்கிழக்காசியாப் பகுதிகளில் காணப்படும் கானாங்கோழி வகையைச் சார்ந்த ஒரு இனம் ஆகும். இந்தியாவில் உத்தராகண்டம் மாநிலத்தின் தலைநகரான தேராதூன் அருகில் இமயமலையின் அடிவாரத்தில் இதன் இனப்பெருக்கம் செய்யப்பட்டது பதுவாகியுள்ளது.


வெளி இணைப்புகள்

நீலமார்புச் சம்பங்கோழி – விக்கிப்பீடியா

Slaty-breasted rail – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.