பூங்குயில்

பூங்குயில்கள் எனப்படுபவை குயிற் குடும்பத்தில் உள்ள பூங்குயிற் பேரினத்தைச் சேர்ந்த பெரிய பறவைகளாகும். இவை ஆசியாவின் அயன மண்டலப் பகுதிகளிலேயே காணப்படுகின்றன. பூங்குயிற் பேரினத்துக்கான உயிரியற் பெயர் பண்டைய கிரேக்க மொழிச் சொல்லான ஃபொயினிக்கோஃபேயசு, அதாவது கடுஞ் சிவப்புக் கண்கள் என்பதிலிருந்து பெறப்பட்டது. இப்பெயர் செம்முகப் பூங்குயிலின் உருவத்திலிருந்தே பெறப்பட்டுள்ளது.


பூங்குயிலினங்கள்


பெயரீட்டு வரிசையின் அடிப்படையிற் பூங்குயிலினங்கள் பின்வருமாறு:


 • கருவயிற்றுப் பூங்குயில், Phaenicophaeus diardi

 • கபில வயிற்றுப் பூங்குயில், Phaenicophaeus sumatranus

 • நீல முகப் பூங்குயில், Phaenicophaeus viridirostris

 • பசுஞ் சொண்டுப் பூங்குயில், Phaenicophaeus tristis

 • சிறுகீற்றுப் பூங்குயில், Phaenicophaeus leschenaultii

 • செஞ்சொண்டுப் பூங்குயில், Phaenicophaeus javanicus

 • மஞ்சட் சொண்டுப் பூங்குயில், Phaenicophaeus calyorhynchus

 • கபில மார்புப் பூங்குயில், Phaenicophaeus curvirostris

 • செம்முகப் பூங்குயில், Phaenicophaeus pyrrhocephalus

 • கொண்டைப் பூங்குயில் அல்லது செங்கொண்டைப் பூங்குயில், Phaenicophaeus superciliosus

 • செதிலிறகுப் பூங்குயில், Phaenicophaeus cumingi

 • தீங்குயில் (Rhinortha) என்பது தனிவகை தீங்குயிலினம் என்னும் வகையைச் சேர்ந்ததெனினும், பூங்குயில்களுடன் உள்ள மிக நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டதாக நெடுங்காலமாகக் கருதப்பட்டதன் காரணமாக முன்னர் செம்பகப் பூங்குயில் (“P.” chlorophaeus) எனப் பெயரிடப்பட்டிருந்தது. எனினும், அது பூங்குயில்களிலிருந்து மிகவும் வேறுபட்ட தனியினமாகும்.


  வெளி இணைப்புகள்

  பூங்குயில் – விக்கிப்பீடியா

  Phaenicophaeus – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *