மகன்றில் பறவை

மகன்றில் King penguin என்பது ஒரு வகை நீர்ப்பறவை.


உருவம்


மகன்றில் புணர்ச்சி


மகன்றில் இணைந்தே பறக்கும்


வெளி இணைப்புகள்

மகன்றில் பறவை – விக்கிப்பீடியா

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.