தவிட்டிச் சிலம்பன்

தவிட்டிச் சிலம்பன் (common babbler) என்பது ஒரு சிலம்பன் வகைப் பறவையாகும். இதை சாதா சிலம்பன், நாட்டுப் பூணியல் என்றும் அழைப்பர்.


விளக்கம்


இது காட்டுச் சிலம்பனைவிட சற்று நீண்ட வாலுடையது. சற்று மெலிந்தது. அதைப்போலவே ஆறேழாக திரியக்கூடியது. இது காட்டுச் சிலம்பனைவிட சற்று அடர் தவிட்டு நிறத்தில் இருக்கும்.


வெளி இணைப்புகள்

தவிட்டிச் சிலம்பன் – விக்கிப்பீடியா

Common babbler – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.