சுருட்கொண்டை மனுக்கோடியா பறவை

சுருட்கொண்டை மனுக்கோடியா (Manucodia comrii) என்பது செழிப்பான, பெரிய, அதாவது 43 செமீ நீளமான சந்திரவாசிப் பறவையினமொன்றாகும். ஊதா, கறுப்பு மற்றும் பச்சை நிறங் கொண்ட இறகுகளையும் செந்நிறக் கண்களையும் கொண்டிருக்கும் இதன் மேல் மார்பு மற்றும் கழுத்துப் பகுதி இறகுகள் வெடிப்பான மஞ்சட் பச்சை நிறத்திலிருக்கும். இதன் தலையிறகுகள் சுருண்டும் வாலிறகுகள் நடுப் பகுதி நோக்கிச் சுருண்டும் காணப்படும். இவ்வினத்தின் ஆண், பெண் பறவைகள் உருவமைப்பில் ஒத்திருப்பினும் பெண் பறவையானது ஆண் பறவையிலும் ஒப்பீட்டளவிற் சிறியதாக இருக்கும். மனுக்கோடியாக்களில் மாத்திரமன்றி சந்திரவாசி இனங்களிலேயே இதுதான் மிகப் பெரிய பறவையினமாகும்.


பப்புவா நியூகினி நாட்டுக்குத் தனிச்சிறப்பான பறவையினமான சுருட்கொண்டை மனுக்கோடியா அந்நாட்டின் துரோபிரியாந்து தீவுகள் மற்றும் அதனை அண்டிய தீவுக் கூட்டங்களிற் காணப்படும். சந்திரவாசி இனங்களில் மிகவும் நிறை கூடிய பறவையினங்களில் ஒன்றான இது முதன்மையாகப் பழங்களை உட்கொள்ளும்.


வெளி இணைப்புகள்

சுருட்கொண்டை மனுக்கோடியா – விக்கிப்பீடியா

Curl-crested manucode – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.