ஹில்டேபிராண்டு சரக்கிளி

கில்டேபிராண்டு சரக்கிளி (Hildebrandt’s Starling; Lamprotornis hildebrandti) என்பது சரக்கிளி இனப் பறவையாகும். இது சிறப்பின வகையும் முன்னர் “செல்லி சரக்கிளி” இனத்தினுள் உட்படுத்தப்பட்டிருந்தது. இவை எத்தியோப்பியா, சோமாலியா முதல் கென்யா வரை காணப்பட்டன. கில்டேபிராண்டு சரக்கிளி மற்றும் செல்லி சரக்கிளி என்பன மேற்கு ஆப்பிரிக்காவின் ஒரு சரக்கிளியுடன் சிறப்பின வகையாக இணைக்கப்பட்டது. இது தற்போது “நோட்டாகுஸ்” இனத்தினுள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்பறவை சேர்மானிய ஆய்வாளரும் மாதிரியை கொண்ட முதல் ஐரோப்பியருமாக “யோகானஸ் கில்டேபிராண்டு” என்பவரின் பெயரைக் கொண்டுள்ளது.


வெளி இணைப்புகள்

கில்டேபிராண்டு சரக்கிளி – விக்கிப்பீடியா

Hildebrandt’s starling – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.