யாப்பென் மனுக்கோடியா பறவை

யாப்பென் மனுக்கோடியா (Manucodia jobiensis) என்பது நடுத்தர அளவிலான, அதாவது 34 செமீ நீளம் கொண்ட, பசிய நீலம், கறுப்பு மற்றும் ஊதா நிறம் கொண்டதும் உருவமைப்பில் காகத்தைப் போன்றும் காணப்படும் சந்திரவாசிப் பறவையினம் ஒன்றாகும். இதன் கண்கள் செந்நிறமாயும், மார்புக்கு மேலாயும் கழுத்திலும் காணப்படும் இறகுகள் ஓரளவு வெடித்துப் பிரிந்தவை போன்றும் காணப்படும். இவ்வினத்தின் ஆண், பெண் பறவைகள் உருவமைப்பில் ஒத்திருப்பினும், பெண் பறவையானது ஆண் பறவையை விடச் சற்றுச் சிறிதாயும் நிறம் மங்கியதாயும் காணப்படும்.


யாப்பென் மனுக்கோடியாப் பறவை இனமானது மென் தோள் மனுக்கோடியா இனத்தை உருவமைப்பில் ஒத்திருப்பினும் ஒப்பீட்டளவிற் சிறியதான வால் மற்றும் கழுத்து இறகுகள் என்பவற்றின் மூலம் அதிலிருந்து வேறுபடுத்தி அறியப்படுகிறது. ஏனைய மனுக்கோடியாப் பறவைகளைப் போன்றே இதுவும் தனியொரு பறவையுடன் மாத்திரமே கலவியில் ஈடுபடுவதாகும்.


யாப்பென் மனுக்கோடியாக்கள் இந்தோனேசியாவின் யாப்பென் தீவு மற்றும் வடக்கு நியூகினி என்பவற்றின் தாழ்நிலக் காடுகளிற் பரவிக் காணப்படுகின்றன. இவ்வினம் அங்கு காணப்படும் மிகப் பொதுவான பறவையினங்களில் ஒன்றாகும். இதன் உணவுப் பழக்கத்தில் முதன்மையாக பழங்கள், பூச்சியினங்கள் என்பன அடங்குகின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

யாப்பென் மனுக்கோடியா – விக்கிப்பீடியா

Jobi manucode – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.