சிவப்பு சொர்க்கப் பறவை பறவை

சிவப்பு சொர்க்கப் பறவை (red bird-of-paradise, Paradisaea rubra) சந்திரவாசி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சொர்க்கப் பறவையாகும்.


விபரம்


இப்பறவை பெரியதும், 33 செ.மி நீளமுடைதும், பழுப்பும் மஞ்சளுடன் அடர் பழுப்பு கண் மணியைக் கொண்டு, சாம்பல் நிறக் கால்களையும் மஞ்சள் நிற அலகையும் உடையது. ஆண் மரகதபச்சை முகத்தையும், நீண்ட கருப்புக் கால்களையும், திருகிய வடிவ கம்பி போன்ற வாலையும் உடையது.


வெளி இணைப்புகள்

சிவப்பு சொர்க்கப் பறவை – விக்கிப்பீடியா

Red bird-of-paradise – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.