ஒளிரெழிற்புள் பறவை

ஒளிரெழிற்புள் (Astrapia splendidissima) என்பது 39 செமீ நீளமான நடுத்தர அளவினதான கரிய சந்திரவாசிப் பறவையினம் ஒன்றாகும். இது மஞ்சட் பச்சைச் செதில்களையும், நீலப் பச்சை நிறத் தொண்டையையும், கடும் பச்சையான கீழ்ப் பகுதியையும், குறுகிய, அகன்ற, ஓரங்கள் கருமையான வெண்ணிற வால் இறகுகளையும் கொண்டிருக்கும். இவ்வினத்தின் பெண் பறவையானது கபில நிற இறகமைப்பையும் கருந்தலையையும் கொண்டிருக்கும்.


சிறிதே அறியப்பட்ட இவ்வெழிற்புள் மேலை நியூகினித் தீவின் நடுப் பகுதியில் உள்ள மலைசார் காடுகளிற் பரவிக் காணப்படும். இதன் முதன்மையான உணவுகள் பழங்களும், பூச்சிகளும், பல்லிகளும், தவளைகளுமாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

ஒளிரெழிற்புள் – விக்கிப்பீடியா

Splendid astrapia – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.