மணிப்புறா

மணிப்புறா (spotted dove) என்பது ஒருவகைப் புறா ஆகும். இது இந்தியத் துணைக்கண்டம், தென்கிழக்காசியா பகுதிகளில் காணப்படுகிறது. இப்பறவை மாடப்புறாவைவிடச் சிறியது, மெலிந்த உருவத்துடன், தவிட்டு நிறத்துடன், கருநிற பின்கழுத்து உடையது. இவை இணைகளாய் அல்லது சிறு கூட்டமாக பசுமையான புன்செய் நிலங்களில் மேயும்.


வெளி இணைப்புகள்

மணிப்புறா – விக்கிப்பீடியா

Spotted dove – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.