பேரெழிற்புள் பறவை

பேரெழிற்புள் (Astrapia stephaniae) என்பது கிட்டத்தட்ட 37 செமீ வரை வளரும் நடுத்தர அளவான கரிய சந்திரவாசிப் பறவையினம் ஒன்றாகும். இது ஒளிர்வான நீலப் பச்சை மற்றும் ஊதா நிறங் கொண்ட தலையையும், பட்டுப் போன்ற கீழ்ப் பகுதி இறகமைப்பையும், மிகவும் நீண்டு அகன்ற ஊதா கலந்த கருநிறமான வாலிறகுகளையும் கொண்டிருக்கும். இதன் பெண் பறவை நீலங் கலந்த கருமையான தலையையும் கரிய கோடுகளுடன் கூடியதான கறுவா போன்ற கபில நிறத்திலான கீழ்ப் பகுதியையுங் கொண்ட கடுங்கபில நிறத்தினதாகும். இவ்வினம் பரவிக் காணப்படும் மிகக் குறுகிய பகுதியில் காணப்படுவதான, இவ்வினத்துக்கும் நாடாவால் எழிற்புள் இனத்துக்கும் கலந்து பிறந்த பறவையானது பெருவால் எழிற்புள் என அழைக்கப்படும்.


பேரெழிற்புள்ளானது 1884 ஆம் ஆண்டு கார்ல் ஹன்சுற்றைன் என்பவராற் கண்டறியப்பட்டது. இவ்வினம் பப்புவா நியூ கினி நாட்டின் நடு மற்றும் கிழக்குப் பகுதிகளிற் காணப்படும் மலைசார் காடுகளுக்கு மாத்திரமே தனிச்சிறப்பானதாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

பேரெழிற்புள் – விக்கிப்பீடியா

Stephanie’s astrapia – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.