வரி வாலாட்டிக் குருவி

வரி வாலாட்டிக் குருவி (white-browed wagtail) அல்லது வெண்புருவ வாலாட்டி என்பது இந்தியாவில் காணப்படும் ஒரே ஒரு இடம் பெயரா வாலாட்டிக் குருவி பறவையாகும்.


விளக்கம்


இது மற்ற வாலாட்டிக் குருவிகளைவிட சற்று பெரியதாகவும், கருஞ்சிட்டு போல கறுப்பும வெள்ளையும் கலந்து இருக்கும். இதன் கண் இமை வெண்மையாக இருக்கும. அழகாகப் பாடக்கூடியது.


வெளி இணைப்புகள்

வரி வாலாட்டிக் குருவி – விக்கிப்பீடியா

White-browed wagtail – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.