அமெரிக்க பூநாரை

அமெரிக்க பூநாரை (American flamingo; Phoenicopterus ruber) என்பது பூநாரையில் பெரிய இனமும், பெரும் பூநாரைக்கும் சிலி பூநாரைக்கும் நெருங்கிய தொடர்புள்ளதும் ஆகும். இது முன்னர் பெரும் பூநாரையுடன் தொடர்புபடுத்திப் பார்க்கப்பட்டது. ஆனாலும், போதிய சான்றுகள் இல்லாததால் பிழை எனப்பட்டது. கலாபகசுத் தீவுகள் இது உள்ளதால் கரீபியன் பூநாரை எனவும் அறியப்படுகிறது. கியூபாவில் இது “பெரும் பூநாரை” எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. வட அமெரிக்காவில் வாழும் பூநாரை இது ஒன்றே ஆகும்.


வெளி இணைப்புகள்

அமெரிக்க பூநாரை – விக்கிப்பீடியா

American flamingo – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.