அந்தமான் பூக்கொத்தி

அந்தமான் பூக்கொத்தி (Andaman flowerpecker)(டைகேயம் விரெசன்சு) என்பது டைகாய்டே எனும் பூக்கொத்தி பறவைக் குடும்பத்தில் உள்ள பறவை இனமாகும். இது அந்தமான் தீவுகளில் மட்டுமே காணக்கூடியது.


நடத்தை மற்றும் சூழலியல்


இதன் இயற்கை வாழ்விடம் மிதவெப்பமண்டல அல்லது வெப்பமண்டல ஈரமான தாழ் நில காடுகளாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

அந்தமான் பூக்கொத்தி – விக்கிப்பீடியா

Andaman flowerpecker – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.