ஆர்மீனிய கரணப் புறா

ஆர்மீனிய கரணப் புறா (Armenian Tumbler pigeon) அவற்றின் நிறத்திற்காகவும், பறக்கும் திறனுக்காகவும் ஆர்மீனியாவில் வளர்க்கப்பட்டன.


வடிவமைப்பு


ஆர்மேனிய கரணப் புறா புறாக்கள் தனித்துவமான அடையாமாக, கருப்பு வால் கருப்பு கழுத்துடனும் அல்லது மஞ்சள் வால் மஞ்சள் கழுத்துடனும் காணப்படுகின்றன.


பறக்கும் திறன்


இவை 2 முதல் 3 மணி நேரம் பறக்கும் திறன் படைத்தவை. இவற்றால் பறக்கும்போது சுழல முடியும்.


வெளி இணைப்புகள்

ஆர்மீனிய கரணப் புறா – விக்கிப்பீடியா

Armenian Tumbler – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.