நீல சீகாரப் புங்குருவி

நீல சீகாரப் புங்குருவி (Blue Whistling Thrush; Myophonus caeruleus) என்பது இந்தியத் துணைக்கண்டத்தின் இமயமலையிலிருந்து தென்கிழக்கு ஆசியா வரை காணப்படும் ஓர் சீழ்க்கையொலி எழுப்பும் பறவையாகும். இது மனிதர் போன்று சத்தமாக சீழ்க்கையொலி மூலம் வைகறையிலும் அந்திப் பொழுதிலும் பாடுவதால் நன்கு அறியப்பட்டது. பரவியுள்ள இவை அளவிலும் இறகினாலும் துணை இனமாக கருதப்படுகின்றன. ஏனைய இனங்கள் போன்று இவை நிலத்தில், சிற்றோடை மற்றும் ஈரலிப்பான இடங்களில் காணப்படும் நத்தை, நண்டு, பழங்கள், பூச்சிகள் ஆகியவற்றை உண்கின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

நீல சீகாரப் புங்குருவி – விக்கிப்பீடியா

Blue whistling thrush – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.