கல்லுக்குருவி

கிளரொலிடே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த கல்லுக்குருவி தோற்றத்தில் ஆள்காட்டியைப் போன்ற நீண்ட கால்களை உடைய தரையில் ஓடித்திரியக்கூடிய பறவையாகும்.


உடலமைப்பு


கருநிறமுடைய இதன் அலகு சற்றே வளைந்து கண்ணப்படும். கருஞ்சிவப்பான உச்சந்தலை கொண்ட இதன் கண்ணை ஒட்டிக் கருப்பும் வெள்ளையுமாக இரு கோடுகள் கழுத்தை நோக்கி வளைந்து செல்லும். தொண்டை, கழுத்து வெண்மையாகவும், மார்பின் மேல் பகுதி செம்பழுப்பாகவும், வயிறு கருப்பாகவும், வாலடிப்புறம் வெண்மையாகவும் காணப்படும்.


வாழும்முறை


கல்லுக்குருவி வறண்ட மேய்ச்சல் நிலத்திலும், புன்செய், கரம்பு நிலங்களிலும், ஆணும் பெண்ணுமாகவும், சிறு குழுவாகவும் மேய்ந்து திரியும். மார்ச்-ஏப்ரல் வரையுள்ள பருவத்தில் பொட்டால் நிலத்தில் குழிவான இடத்தில் தரையிலேயே இரண்டு அல்லது மூன்று முட்டை இடும். இவை புழு, பூச்சி, வண்டு, வண்டின் முட்டை, தத்துக்கிளி, சில்வண்டு முதலியவற்றை உண்ணும்.

வெளி இணைப்புகள்

கல்லுக்குருவி – விக்கிப்பீடியா

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.