நீண்ட மூக்கு உள்ள பறவை

சிகாேனிடே குடும்பத்தை சேர்ந்த நீர்ப்பறவை. நாரை இனங்களில் ஒன்று. சதுப்பு நிலம் நீர் நிலை அருகில் உள்ள திறந்த வெளிப் பகுதிகளில் காணப்படும். தடித்த. நீண்ட அலகும் நீண்ட கால்களையும் உடையது. அலகு மஞ்சள் நிறத்தில் உள்ளதால் இதற்கு மஞ்சள் மூக்கு நாரை என்று பெயர். சாம்பல் நிற உடலையும் செந்நிறத்தில் நீண்ட கால்களையும் காெண்டது. பறக்கும் பாேது கழுத்தை வளைத்தபடி, நீளமான இறக்கைகளை வேகமாக அடித்துக் காெள்ளாமல் விரித்தபடி பறக்கும். மீன், நண்டு, தவளை, சிப்பி, பாேன்றவற்றை உண்ணும். கூட்டமாக பறந்து சென்று இரை தேடும்.


இந்தியா, பாகிஸ்தான், நேபாளம், இலங்கை,வங்கதேசம், சீனா, வியட்நாம், ஆகிய நாடுகளில் இவை உள்ளன.


வெளி இணைப்புகள்

நீண்ட மூக்கு உள்ள பறவை – விக்கிப்பீடியா

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.