ஆங்கிலேய மேக்பை புறா

மேக்பைகள் மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும். இவை பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. இவற்றை இங்கிலாந்து மற்றும் அமெரிக்காவின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மிகப்பரவலாகக் காண முடியும். இவ்வினமானது, பழைய டம்ப்லர் வகைகளில் ஒன்றாகும், இவை 1900-ம் ஆண்டு டென்மார்க்கிலிருந்து ஜெர்மனி வழியாக வந்தன.


வெளி இணைப்புகள்

ஆங்கிலேய மேக்பை – விக்கிப்பீடியா

English Magpie pigeon – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.