கடிடானோ பவுட்டர்

கடிடானோ பவுட்டர் மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும். இவை பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. இவ்வினம் இவற்றின் கோள வடிவ காற்றுப்பைக்காக அறியப்படுகின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

கடிடானோ பவுட்டர் – விக்கிப்பீடியா

Gaditano Pouter – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.