ஜெர்மன் பியூட்டி ஹோமர்

ஜெர்மன் பியூட்டி ஹோமர் மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும். இவை பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. இவ்வினம் 100 வருடங்களுக்கு முன் உருவாக்கப்பட்டது.


வெளி இணைப்புகள்

ஜெர்மன் பியூட்டி ஹோமர் – விக்கிப்பீடியா

German Beauty Homer – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.