குவாதலூப் புயல் பறவை

குவாதலூப் புயல் பறவை (Guadalupe storm petrel) இது கடற்பறவை வகையைச் சார்ந்த ஒரு சிறிய பறவையாகும். இவை மேற்கத்திய புயல் பறவை எனற குடும்பத்தைச் சார்ந்ததாகும். இப்பறவையானது ஐ.யூ.சி.என்னின் பட்டியல் கணக்கின்படி அழிந்துவிட்டதாக அழிந்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.


வெளி இணைப்புகள்

குவாதலூப் புயல் பறவை – விக்கிப்பீடியா

Guadalupe storm petrel – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *