ஹோல்லே கிராப்பர்

ஹோல்லே கிராப்பர் மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும். இவை பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. இவ்வினமானது ஹாலந்தில் உருவாக்கப்பட்டதாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

ஹோல்லே கிராப்பர் – விக்கிப்பீடியா

Holle Cropper – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.