அரச புறா

அரச புறா (King pigeon) பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் ஊனுக்காக உருவாக்கப்பட்டன. அரச புறா மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும். இவை அவற்றின் பெரிய அளவிற்காக அறியப்படுகின்றன.


வரலாறு


இவ்வினம் அமெரிக்காவில் உருவானதாகும். இவை 1890களில் நால்வகைப் புறாக்களிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டன. “டச்சஸ் புறா” கருணைக்காக, “வீட்டுப் புறா” விழிப்பிற்காக, “மால்டீசு புறா” இறுக்கத்திற்காக, “ரன்ட் புறா” பெரிய உடல் அளவிற்காக.

வெளி இணைப்புகள்

அரச புறா – விக்கிப்பீடியா

King pigeon – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.