சிறிய சாலையோடி

சிறிய சாலையோடி (Lesser Roadrunner) என்பது குயில் இனத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பறவை ஆகும். இது பெரிய சாலையோடியைப் போன்று இருந்தாலும் அதை விட அளவில் சிறியது. இது தென்மேற்கு மெக்சிகோ மற்றும் மத்திய அமெரிக்கப் பகுதிகளில் வாழ்கிறது.


இது கொட்டைகள், பழங்கள், தவளைகள், சிறு ஊர்வனவற்றை உண்கிறது. சாலை ஓரங்களில் பெரிய பூச்சிகளைத் தேடியும் வாகனங்களில் அடிபட்டுக் கிடக்கும் இரையைத் தேடியும் வரும்.

வெளி இணைப்புகள்

சிறிய சாலையோடி – விக்கிப்பீடியா

Lesser roadrunner – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.