ஜாக்சன் பீல்டு புறா

சாக்சன் பீல்டு புறா என்பது ஆடம்பரப் புறா வகையைச் சேர்ந்த புறா ஆகும். இவை பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. சாக்சன் பீல்டு புறா மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும். சாக்சன் பிரெஸ்ட், சாக்சன் மாங்கு, சாக்சன் பிரைஸ்ட், சாக்சன் ரிவர்சீவிங், சாக்சன் சீல்டு, சாக்சன் இசுபாட்டு, சாக்சன் வைட்டைல் உள்ளிட்டவை இவற்றின் வகையாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

சாக்சன் பீல்டு புறா – விக்கிப்பீடியா

Saxon Colour pigeons – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.