டர்பிட் புறா

டர்பிட் (Turbit) மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும். இவை பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. கூம்பு மேலோடு, குட்டையான அலகு மற்றும் மார்பில் தொங்கும் சிறகுகள் முதலியன டர்பிட் வகை புறாவின் சிறப்புகளாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

டர்பிட் – விக்கிப்பீடியா

Turbit – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.