ஸ்ட்ருதியோனிடாய்

ஸ்ட்ருதியோனிடாய் என்பது பறக்கமுடியாத ராட்டைட் பறவைகளின் குடும்பம் ஆகும். இவை முதன்முதலில் மியோசின் சகாப்தத்தின் போது தோன்றின. எனினும் பல பாலியோசின், இயோசீன் மற்றும் ஒலிகோசின் சகாப்த ராட்டைட்களும் இக்குடும்பத்தின் கீழ் வரலாம்….

ரெயிடே

ரெயிடே என்பது பறக்கமுடியாத ராட்டைட் பறவைகளின் குடும்பம் ஆகும். இவை முதன்முதலில் பாலியோசீன் காலத்தில் தோன்றின. இன்று இது ஒரே ஒரு உயிர்வாழும் பேரினமான ரியாவால் பிரதிநிதித்துவம் படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் பல அழிந்து…

மீன் ஆந்தை

மீன் ஆந்தைகள் (Fish owl) என்பது ஸ்ட்ரிஜிடே குடும்பத்தினைச் சார்ந்த பலஆந்தை கொண்ட குழுவாகும். 1931ஆம் ஆண்டு கெட்டுபா என இதன் பேரினப் பெயரானது ரெனி பிரைம்வேரி லெசனால் முன்மொழியப்பட்டது. இந்த பேரின…