விசிறித்தொண்டை ஓணான்

விசிறித்தொண்டை ஓணான் (Fan throated lizard) என்பது பல்லியோந்தி இனத்தைச் சேர்ந்த உயிரினமாகும். இவற்றின் கழுத்துப் பகுதியில் விசிறி போன்ற அமைப்பு இருப்பதால், இவை விசிறித்தொண்டை ஓணான் என அழைக்கப்படுகின்றன. விசிறித்தொண்டை ஓணான்…

மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பறக்கும் பல்லியோந்திகள்

மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பறக்கும் பல்லியோந்திகள் (Western Ghats flying lizard) இவை இந்தியக் நாட்டில் காணப்படும் ஊர்வன வகையைச் சார்ந்த பல்லியோந்திகள் சார்ந்த இனங்கள் ஆகும். இவற்றின் விலாப்பகுதியில் காணப்படும் வௌவாலின்…

மஹாகாலா டைனோசர்

மகாகாலா என்பது மங்கோலியாவின் ஓம்னோகோவி பகுதியில் வாழந்த ஒரு டைனோசர் இனம் ஆகும். பௌத்த தர்மபாலரான மகாகாலனின் பெயரைக் கொண்டே இந்த டைனோசருக்கு இப்பெயர் இடப்பட்டது. இது சுமார் 80 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு…

புருக்கேசியா நானா

புருக்கேசியா நானா, என்றும் நானோ பச்சோந்தி என அழைக்கப்படுவது பச்சோந்தியில் ஒரு வகைச் சிற்றினமாகும். இது வடக்கு மடகாசுகரில் உள்ள மோண்டேன் மழைக்காடுகளில் மட்டுமே காணப்படும் உலகின் மிகச் சிறிய ஊர்வனவாம். இந்தச்…

பிடரிக்கோடன்

பிடரிக்கோடன் (Tuatara) என்பது நியூசிலாந்து நாட்டில் மட்டுமே வாழும் ஊர்வன வகுப்பைச் சேர்ந்த விலங்கு ஆகும். இது பார்ப்பதற்கு ஓணான், ஓந்தி முதலிய பல்லிகளைப் போலவே தோன்றினாலும், அவ்வினங்களில் இருந்து வேறுபடும் நீள்மூக்குத்தலையி…

பாசிலிகசு பல்லிகள்

பாசிலிகஸ் பல்லிகள் (Basilicus Plumidrons)அல்லது ஜீசஸ் பல்லி என்று அழைக்கப்படும் சுறு சுறுப்பற்ற, தளர்ச்சியுற்ற மரம் வாழ் உயிரினம். அமெரிக்காவில் வாழும் தண்ணீரில் நடக்கும் பல்லி இனத்தைச் சேர்ந்த பாலூட்டியாகும். இவை நீரில்…

பரோசோரசு டைனோசர்

பரோசோரசு (Barosaurus) என்பது நீண்ட வால், நீண்ட கழுத்துக் கொண்ட தாவரம் உண்ணும் வகையைச் சார்ந்த மாபெரும் டைனசோராக இருந்தது. இது மிகவும் அறிந்திருக்கும் டிப்லோடோக்கசு இனத்துக்கு நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டதாய் இருந்தது….

பச்சையரத்த அரணை

பச்சையரத்த அரணை (Prasinohaema) என்பது பச்சையான அரத்தம் கொண்ட ஓர் அரணைப் பேரினம். இந்த அரணைப்பேரினம் நியூகினியிலும் சாலமன் தீவுகளிலும் வாழ்கின்ற ஓர் பேரினம். இதன் அறிவியல் உயிரினப்பெயரில் உள்ள பிரசினோ (Prasino,…

நீலவால் அரணை

நீலவால் அரணை (பிளசித்தோதோன் சுகிற்றோனியனசு, Plestiodon skiltonianus) ஒரு சிறிய மழமழப்பான அரணை வகை. இது புறத்தே செதில்கள் கொண்டதும் சிறு கைகால்களைக்கொண்டதுமான பல்லியோந்தி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒர் அரணை. இள அரணைகளுக்கு…