கிலா அரக்கப் பல்லி

கிலா அரக்கப் பல்லி என்பது பயங்கரமான தோற்றத்தைக் கொண்ட ஓணான் இனமாகும். இது பொந்துகளுக்குள் பதுங்கி வாழும் தன்மையுடையது. திடீரென்று தாக்குதல்களை நடத்தி பறவைக் குஞ்சுகளை பிடித்து உண்ணும். கடினத்தன்மை கொண்ட அதன்…

பல்லி

பல்லிகள் என்பவை செதிலுடைய ஊர்வன வரிசையைச் சேர்ந்த உயிரினம் ஆகும். இவற்றில் மொத்தம் 6000 இனங்களுக்கு மேல் உள்ளன. இவை அண்டார்டிகாவை தவிர மற்ற அனைத்து கண்டங்களிலும் காணப்படுகின்றன.. பெரும்பாலான பல்லி இனங்கள்…

பச்சோந்தி

பச்சோந்தி என்பது செதிலுடைய ஊர்வன பிரிவைச் சேர்ந்த ஒரு பல்லிக் குடும்பம் ஆகும். இதில் மொத்தம் 203 இனங்கள் உள்ளன. இக்குடும்பத்தின் பல இனங்கள் பச்சை நிறத்தில் காணப்படுவதால் பச்சோந்தி என்று அழைக்கப்படுகின்றது…