சுமாத்திர யானை

சுமாத்திர யானை (Sumatran elephant:Elephas maximus sumatranus) என்பது ஆசிய யானை இனத்தின் மூன்று உப இனங்களில் ஒன்றாகும். இதன் விஞ்ஞானப் பெயர் எலிபாஸ் மக்சிமஸ் சுமாத்திரஸ் என்பதாகும். இந்த யானை இனமானது…

கம்பளி யானை

கம்பளி யானை (woolly mammoth, Mammuthus primigenius அல்லது tundra mammoth), என்பது பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பூமியின் வடஅரைக் கோளத்தில் வாழ்ந்து வந்துள்ள பெரும் விலங்கு இனம். இவை இன்றைய யானைகளின்…

இந்திய யானை

இந்திய யானை (Elephas maximus indicus) என்பது அறியப்பட்ட மூன்று ஆசிய யானை துணை இனங்களில் ஒன்றும் ஆசியாவை பூர்வீகமாகக் கொண்டதுமாகும். 1986 இலிருந்து ஆசிய யானைகள் 60-75 வருட கணக்கெடுப்பில், கடந்த…

ஆப்பிரிக்கப் புதர் யானைகள்

ஆப்பிரிக்கப் புதர் யானை (African bush elephant) (Loxodonta africana)இரண்டு ஆப்பிரிக்க யானை இனங்களில் இவை மிகவும் பெரியதாகும். முன்னர் இவ்வின யானையும், ஆப்பிரிக்கக் காட்டு யானையும் ஒரே இனமாக ஆப்பிரிக்க யானைகள்…

ஆப்பிரிக்க யானை

ஆபிரிக்க யானை தரையில் வாழக்கூடிய விலங்கினங்களில் மிகப் பெரிய விலங்காகும். இது ஆசிய யானைகளைவிட அளவில் பெரியவையாக காணப்படுகின்றன. இனங்கள் தற்போது அழிவுற்றுள்ள Loxodonta adaurora, தற்போதைய ஆபிரிக்க யானைகளின் மூதாதை இனமாக…

ஆசிய யானை

ஆசிய யானை (அறிவியற் பெயர்: எலிஃவாஸ் மேக்சிமஸ்) யானையினத்தில் எஞ்சியுள்ள மூன்று சிற்றினங்களில் ஒன்றாகும். இவை பெரும்பாலும் இந்தியா, இலங்கை, இந்தியசீனத் தீபகற்பம் போன்றவற்றின் பெரும்பகுதிகளிலும் இந்தோனேசியாவின் சில பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்றன. ஆசிய…