சாளுக்கியர்கள் வரலாறு

சாளுக்கிய அரச வம்சத்தைச் சேர்ந்த மன்னர்கள் கி.பி 6 நூற்றாண்டுக்கும் 12 ஆம் நூற்றாண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில், தெற்கு மற்றும் மத்திய இந்தியாவின் பெரும் பகுதியை ஆண்டு வந்தனர். சாதவாகனப் பேரரசின் வீழ்ச்சியைத்…

மேலை சாளுக்கியர்கள்

மூன்றாம் சோமேசுவரன் ஆறாம் விக்கிரமாதித்தனுக்குப் பின்னர் அவன் மகன் மூன்றாம் சோமேசுவரன் மேலை சாளுக்கிய மன்னனாகப் பதவியேற்றான்.மூன்றாம் சோமேசுவரன் கி.பி.1126ம் ஆண்டு முதல் கி.பி.1138ம் ஆண்டு வரையில் சாளுக்கிய மன்னனாக ஆட்சி புரிந்தான்….

ஆறாம் விக்ரமாதித்தன்

ஆறாம் விக்ரமாதித்தன் மேலைச் சாளுக்கிய மன்னனாக இருந்த அவனது அண்ணணான சோமேசுவரனை நிக்கிவிட்டு மேலை சாளுக்கிய மன்னனாகப் பதவியேற்றான்.ஆறாம் விக்ரமாதித்தன் கி.பி.1076ம் ஆண்டு முதல் கி.பி.1126ம் ஆண்டு வரையில் சாளுக்கிய மன்னனாக ஆட்சி…

இரண்டாம் சோமேசுவரன்

முதலாம் சோமேசுவரனின் தற்கொலைக்குப் பின்னர் அவனின் மகன் இரண்டாம் சோமேசுவரன் சாளுக்கிய நாட்டின் மன்னனாகப் பதவியேற்றான். இரண்டாம் சோமேசுவரன் கி.பி.1068ம் ஆண்டு முதல் கி.பி.1076ம் ஆண்டு வரையில் சாளுக்கிய மன்னனாக ஆட்சி புரிந்தான்….

முதலாம் சோமேசுவரன்

இரண்டாம் ஜெயசிம்மனுக்குப் பின்னர் முதலாம் சோமேசுவரன் மேலை சாளுக்கிய மன்னனாகப் பதவியேற்றான்.முதலாம் சோமேசுவரன் கி.பி.1042ம் ஆண்டு முதல் கி.பி.1068ம் ஆண்டு வரையில் சாளுக்கிய மன்னனாக ஆட்சி புரிந்தான். முதலாம் சோமேசுவரனின் வேறு பெயர்கள்…

இரண்டாம் ஜெயசிம்மன்

ஐந்தாம் விக்கிரமாதித்தன் சாளுக்கிய மன்னன் சத்யாசிரனுக்குப்பின் ஐந்தாம் விக்கிரமாதித்தன் சாளுக்கிய மன்னனாகப் பதவியேற்றான். ஐந்தாம் விக்கிரமாதித்தன் சாளுக்கிய மன்னனாக ஆட்சியில் இருந்தது மிகவும் குறுகிய காலமே. ஐந்தாம் விக்கிரமாதித்தன் கி.பி.1008ம் ஆண்டு முதல்…

சத்தியாசிரயன்

மேலை சாளுக்கியப் பரம்பரையை துவக்கியவனும் அடங முதல் மன்னனுமான இரண்டாம் தைலப்பன் இறந்த பின்னர் அவனுடைய மகன் சத்தியாசிரயன் சாளுக்கிய மன்னனானான். சத்தியாசிரயன் கி.பி.997ம் ஆண்டு முதல் கி.பி.1008ம் ஆண்டு வரையில் சாளுக்கிய…

இரண்டாம் தைலப்பன்

மேலைச் சாளுக்கியர்களின் முதன் மன்னன் இரண்டாம் தைலப்பன் ஆவான். இவன் ஆகவமல்லன் என்றும் அழைக்கப்பட்டான். மேலும் நுர்மடி தைலப்பன் மற்றும் சத்யஸரய குலதிலகா போன்ற பட்டங்கழும் இவனுக்கு உண்டு. இரண்டாம் தைலப்பன்தான் மீண்டும்…

இரண்டாம் கீர்த்திவர்மன்

சாளுக்கிய மன்னன் இரண்டாம் விக்ரமாதித்னுக்குப் பின்னர் அவன் மகன் இரண்டாம் கீர்த்திவர்மன் அல்லது ரஹப்பா என்பவன் சாளுக்கிய மண்ணகப் பதவியேற்றான். இரண்டாம் கீர்த்திவர்மன் சாளுக்கிய மன்னனாகப் பதவியேற்றபொழுது சாளுக்கியப் பேரரசு பறந்து விரிந்த…

இரண்டாம் விக்ரமாதித்தன்

சாளுக்கிய மன்னன் விஜயாதித்தன் இறந்தபின் அவன் மகன் இரண்டாம் விக்ரமாதித்தன் சாளுக்கிய மன்னனாக ஆட்சிப்ப பொறுப்பை ஏற்றான். இரண்டாம் விக்ரமாதித்தன் கிபி 733ம் ஆண்டு முதல் கி.பி.744ம் ஆண்டு வரையில் ஆட்சி புரிந்தான்….