தமிழர் உலகம்

வெண் தேக்கு மரம்

வெண் தேக்கு (அறிவியல் பெயர் : PremnaLamiaceae) என்பது பூக்கும் தாவர வகையைச்சார்ந்த லேமிசியாசி (Lamiaceae) என்ற குடும்பத்தைச்சாரந்த தாவரம் ஆகும். இத்தாவரம் பொதுவாக பசிபிக் மற்றும் இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதிகளிலும் ஆப்பிரிக்கா,…

விசில் அடிக்கும் மரம்

அக்கேசியா ட்ரிபனோலோபியம் அல்லது விசில் அடிக்கும் மரம் அல்லது விசில் முள் என்பது கிழக்கு ஆபிரிக்காவை தாயகமாக் கொண்ட ஒரு மரமாகும். அமைப்பு இது ஒரு சிறிய மரம் ஆகும். கிளைகள் கிடைமட்டமாக…

யூகலிப்டஸ் மரம்

வானவில் மரம் (Eucalyptus deglupta) என்பது யூகலிப்டஸ் எனப்படும் தைலமரமாகும். மின்டனோ பசை அல்லது வானவில் பசை என அழைக்கப்படும் ஒரு வித பல வண்ணப்பசை போன்ற திரவம் வெளிப்படுவதால் இவை இவ்வாறு…

வாதநாராயணன் மரம்

வாதநாராயணன் / வாதநாராயணி (Delonix elata) மூலிகை மருத்துவத்தில் பயன்படும் ஒரு மரமாகும். இது இரண்டரை முதல் 15 மீற்றர் உயரம் வளர்கிறது. வளரியல்பு பொதுவாக இது எல்லா இடங்களிலும் வளரும். இது…

வாகை மரம்

வாகை, Albizia lebbeck என்னும் மரம் தெற்காசியாவைப் பூர்வீகமாகக் கொண்டது. இம்மரம் பிற வெப்பமண்டல பகுதிகளில் பரவலாகக் காணப்படுகின்றது. இது வாகை இனத்தை சேர்ந்தது. வாகை மரம் வலுவான மரமாகவும், தமிழர்கள் வாழும்…

சுரபுன்னை மரம்

வழை (Ochrocarpos longifolius) என்பது சுரபுன்னை மரத்தைக் குறிக்கும். ஆய் அண்டிரனின் குடிப்பூ வழை. குறிஞ்சி நில மகளிர் குவித்து விளையாடியதாகக் கூறப்பட்டுள்ள 99 மலர்களில் ஒன்று வழை. வையை ஆறு அடித்துக்கொண்டுவந்த…

வஞ்சி மரம்

வஞ்சி என்பது ஒரு வகை மரம். இம்மரம் 10 மீட்டர் வரை வளரும். இம்மரமானது குடைகள், நாற்காலிகள் முதலியன செய்ய பயன்படுகிறது. இதன் பழங்கள் சாப்பிடக்கூடியவையாக இருக்கிறது. வஞ்சி என்பது குறிஞ்சிப்பாட்டில் கூறப்பட்டுள்ள…

மேப்பிள் மரம்

ஏசர் அல்லது மேப்பிள் (தமிழ்: மேப்பிள்ளை, மேப்பம், மேம்பு) மர அல்லது புதர் வகையான ஒரு பேரினமாகும்.128 வகை இனங்கள் இப்பேரினத்தில் உள்ளன. இவ்வினங்களுக்குப் பிறப்பிடமாக ஆசியாவைக் கருதுகின்றனர். மேப்பிள் மரங்கள் ஆசியாவில்…

முள்ளிலவு மரம்

முள்ளிலவ மரம் (Bombax ceiba), (Bombax malabaricum) என்ற தாவரவியற் பெயராலும் அறியப்படுகின்றது. இது வெப்பவலயத்துக்குரிய ஒரு மரமாகும். இதற்கு முள்ளிலவு என்பது தற்காலத்தியப் பெயராகும். இதற்கு சங்க இலக்கியத்தில் செந்நிற பூக்களையுடைய…